Instalatorstwo Elektryczne - Elektromechanika D¼wigowa Micha³ Niestojek
Ul. Andersena 5/59, 01-911 Warszawa NIP 118-161-77-49
Tel. 508-092-816, E-mail: mniestojek@wp.pl

Firma nasza powsta³a w 1982 roku. Nasz± g³ówn± specjalno¶ci± jest kompleksowa konserwacja urz±dzeń d¼wigowych (wind). Ponadto prowadzimy us³ugi w zakresie remontów kapitalnych, modernizacji oraz wymian wraz z profesjonalnym opracowaniem niezbźdnych, kompletnych dokumentacji.

Posiadamy niezbźdne uprawnienia Urzźdu Dozoru Technicznego, odpowiednie certyfikaty firm producenckich oraz wykwalifikowanych pracowników, posiadaj±cych uprawnienia UDT.

W ci±gu naszej d³ugoletniej dzia³alno¶ci wykonali¶my wiele róænego rodzaju montaæy, modernizacji oraz konserwacji urz±dzeń d¼wigowych dla Klientów z ca³ego kraju. Posiadamy bogat± listź zadowolonych Klientów.

Wspó³pracujemy z Polskim Urzźdem Dozoru Technicznego:

W naszej ofercie znajd± Państwo:
» d¼wigi osobowe
» d¼wigi osobowo-towarowe
» d¼wigi towarowe
» d¼wigi szpitalne
» d¼wigi elektryczne
» d¼wigi hydrauliczne
» d¼wigi dla osób niepe³nosprawnych

Zapraszamy do wspó³pracy i kontaktu za nasz± firm±.

Konserwacja i modernizacja urz±dzeń d¼wigowych. Windy osobowe, urz±dzenia d¼wigowe, remonty, montaæ.

design by webmania