Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

1. Administratorem danych osobowych usługobiorców-osób fizycznych i danych firmowych jest Instalatorstwo Elektryczne – Elektromechanika Dźwigowa Michał Niestojek, ul. Andersena 5/59, 01-911 Warszawa NIP 118-161-77-49.

2. Administrator przetwarza dane potrzebne do wystawiania faktur za wykonane usługi dla osób fizycznych i firm. Dane kontaktowe numery telefonów i adresy poczty elektronicznej w celu kontaktu z klientem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług.

3. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
– zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji
– wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych
– przekazania danych osobom trzecim – kurierom i przewoźnikom za zgodą właściciela danych
– reklamy i prezentacji wykonanej usługi np. na firmowej stronie www Administratora
4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe na czas trwania umowy, na czas w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych,
– prawo do sprostowania,
– prawo do usunięcia swoich danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– w celu dokonania zmian lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, usługobiorca proszony jest o kontakt z Administratorem

6. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

Pliki cookies:

1. Administrator strony automatycznie zbiera dane osób odwiedzających stronę internetową www.ieed-dzwigi.pl poprzez zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

2. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.

3. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest zbieranie statystyk odwiedzin strony i analiza zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej.

4. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania.

5. Administrator strony nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, wyjątkiem jest wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

6. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową ieed-dzwigi.pl.

7. Jeśli użytkownik ma jakieś uwagi lub sugestie, proszony jest o kontakt z Adminstratorem strony.